Logo Fundacja Bezdomnych

ADMINISTRATOR STRONY
www.kongresbudownictwa.pl

"Niechaj twe s³owa bêd± nieustraszone: kto prosi nie¶mia³o, uczy odmowy."
(Seneka)
Logo Kongresu Budownictwa
Aktualno¶ci
(865) 354-2437
5129826876
9208362268408-431-0383
Konferencje i szkolenia
8337092966
847-782-2792715-616-2971
Nowy adres Kongresu Budownictwa i Fundacji Bezdomnych:
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 175 paw.2 p.31
847-412-9281


Email

W 2017 ROKU STRONY KONGRESU BUDOWNIACTWA

www.kongresbudownictwa.pl
BY£Y OTWIERANE OKO£O 700 TYSIÊCY RAZY

  (na podstawie danych wygenerowanych przez progam Webalizer)

  ZAPRASZAMY NA STRONY WSPÓ£PRACUJ¡CYCH ORGANIZACJI I ZAPRZYJA¬NIONYCH PRZEDSIÊBIORSTW
  Habitat
  www.habitat.pl
   
  Izba Projektowania Budowlanego

  www.ipb.org.pl
   
  Konfederacja Budownictwa i Nieruchomo¶ci
  907-393-0208
   
  Korporacja Przedsiêbiorstw Budowlanych „UNI-BUD”
  www.kpbunibud.webpark.pl
   
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
  www.oigd.com.pl
   
  Polska Izba Gospodarcza TBS
  404-944-2814
   
  Polska Izba In¿ynierów Budownictwa
  playless
   
  Polska Izba Konstrukcji Stalowych
  www.piks.atomnet.pl
   
  Polska Izba Przemys³owo-Handlowa Budownictwa
  www.piphb.org
   
  Polskie Okna i Drzwi
  8019445835
   
  Polski Zwi±zek In¿ynierów i Techników Budownictwa
  www.zgpzitb.org.pl
   
  Stowarzyszenie Architektów Polskich
  www.sarp.org.pl
   
  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
  2703721977
   
  Towarzystwo Urbanistów Polskich
  www.tup.org.pl
   
  Unia Spó³dzielców Mieszkaniowych w Polsce
  www.uniasm.com.pl
   
  Zwi±zek Zawodowy Budowlani
  9894195099

  (772) 398-2330
  51987349036234860708

  (434) 272-4857

  Zapraszamy do wspó³pracy
  2489246797