PHP, CMS, HTML by Jacek Cywinski anteneum
780-809-3665
434-773-0337 5412448169 850-222-4131 3039164063
elytrorrhaphy Strona g³ówna
Reklama

Szukaj w portalu

Aby wyszukaæ informacje wpisz poszukiwane s³owa i naci¶nij OK

681-353-9989

Szukaj bankomatu

Aby wyszukaæ bankomat wpisz miasto i naci¶nij OK

Ankieta

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich tre¶ci w portalu kartyonline.net korzystasz najczê¶ciej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

770-391-5988

Napisz do nas

Karol ¯wiruk

karol.zwiruk@kartyonline.pl

gg

 gg: 1384

 
Wspó³pracujemy z

8158528407

(604) 821-1164

628-202-7939


 

cn1.gif

2013-10-08 - BluePay krajow± instytucj± p³atnicz±


Firma BluePay otrzyma³a zgodê Komisji Nadzoru Finansowego na ¶wiadczenie us³ug p³atniczych w charakterze krajowej instytucji p³atniczej.

29

2013-10-08 - Us³uga P³aæ kart± i wyp³acaj od MasterCard


A¿ 80% Polaków przepytanych przez firmê MillwardBrown uzna³o wyp³acanie pieniêdzy z kasy sklepu, przy równoczesnej p³atno¶ci za zakupy kart±, za atrakcyjne, jednak tylko jedna trzecia z nich mia³a okazjê z takiej mo¿liwo¶ci skorzystaæ. Teraz, dziêki przygotowanej przez MasterCard us³udze P³aæ kart± i wyp³acaj, stanie siê to o wiele bardziej powszechne. Ka¿dy posiadacz karty MasterCard lub Maestro bêdzie móg³ podj±æ nawet do 300 z³ podczas robienia zakupów.

26

2013-10-07 - Konta bankowe zdro¿a³y i... czekaj± nas kolejne podwy¿ki


Pewne jak w banku s± tylko podwy¿ki. Sprawdzili¶my, ile kosztuj± obs³uga i korzystanie z kont. Wnioski s± dla klientów przykre – w tym roku us³ugi bankowe znów zdro¿a³y, choæ nieco mniej ni¿ przed rokiem. Niestety, chocia¿ skala podwy¿ek lekko wyhamowa³a, to tylko chwilowy stan, i w przysz³ym roku znów czekaj± nas niekorzystne zmiany w cennikach instytucji finansowych.

22

2013-10-07 - Terminali p³atniczych przybywa. Polubi³y je us³ugi i handel


Liczbie urz±dzeñ do przyjmowania p³atno¶ci kartami pomog³y obni¿ki prowizji od transakcji dokonywanych plastikami.

25

2013-10-04 - Czy warto przenie¶æ kartê kredytow± do innego banku?


Banki chêtnie wychodz± naprzeciw nowym klientom, którzy chcieliby przenie¶æ rachunek swojej karty kredytowej z innej instytucji finansowej.

25

2013-10-04 - Polacy pokochali karty p³atnicze


Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, ¿e pod koniec czerwca tego roku funkcjonowa³o prawie 312 tys. terminali POS, dziêki którym klienci mog± p³aciæ kartami w sklepach oraz punktach us³ugowych. Od kwietnia do czerwca przyby³o ponad 13 tys. takich urz±dzeñ, a to najwy¿szy kwartalny wzrost od kilku lat.

25


Dzia³ Artyku³y:

2013-05-21 - 8665981104

2013-03-28 - Biznes coraz bardziej mobilny

2013-02-21 - 8593864128

2013-02-20 - 2507420443

2013-02-14 - 5792051199


Dzia³ Zestawienia:

2004-02-21 - Galeria bankomatów.

2003-08-11 - Akceptacja kart p³atniczych w Polsce - opis acquirer'ów.

2003-07-23 - Rabaty dla u¿ytkowników kart p³atniczych.


Dzia³ Ciekawostki:

2010-02-05 - (913) 342-8314

2009-03-09 - 519-741-1712

2008-09-15 - syndesmoma


Dzia³ Porady:

2012-08-10 - 218-333-3218

2012-06-18 - Karta na wakacjach – 5 rzeczy, o których warto pamiêtaæ

2012-06-13 - Jak dbaæ o kartê w czasie Euro 2012?


Dzia³ "Przytrafi³o mi siê":

2005-04-07 - Czy muszê podawaæ PIN i podpisywaæ kwitek jednocze¶nie?

2004-05-20 - 315-532-0719

2004-05-19 - Blokada pieniêdzy na rachunku - po nieudanej wyp³acie z bankomatu


Dzia³ "Porady prawne":

2009-11-30 - PIN lekiem na brak interpretacji?

2009-11-26 - Odpowiedzialno¶æ wydawcy karty p³atniczej

2007-09-24 - Odpowiedzialno¶æ i mo¿liwo¶ci obrony w przypadku dokonania transakcji oszukañczej na odleg³o¶æ (przez Internet, telefon, pocztê)

Newsletter

Aby otrzymywaæ newsletter wpisz swój adres w pole i naci¶nij OK

Statystyki - dzi¶

Liczba odwiedzin

5

Liczba ods³on

5

Szczególnie polecamy

Ponad 10,4 miliona kredytówek w naszych portfelach

Visa i MasterCard
nie dogada³y siê ze sob±

Czy wyp³aty kart± mBanku z bankomatów za granic± s± rzeczywi¶cie bezp³atne ?

Inteligo:
stawia karty debetowe do pionu

Co w³a¶ciwie znajduje siê na pasku magnetycznym?

Jak zacz±æ akceptowaæ karty p³atnicze? - Poradnik dla handlowców

Nasi partnerzy